Tel: 662 299 033

E-mail: oozz@op.pl

OPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

 

 

 

STATUT

OPOLSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

(uchwalony przez XI Sejmik OOZŻ w dniu 26.09.2010 r.)

 

Rozdział 1

 

 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ

I CHARAKTER PRAWNY

 

§1

 1.  Stowarzyszenie, zwane dalej Związkiem, nosi nazwę OPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, w skrócie "OOZŻ".

 

§2

 1.  Terenem działania Związku jest obszar województwa opolskiego.

 

 2.  Siedzibą władz Związku jest miasto OPOLE.

§3

Związek jest zarejestrowanym stowarzyszeniem klubów żeglarskich i ma osobowość prawną.

 

§4

Związek jest członkiem POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO w skrócie „PZŻ” i działa zgodnie z jego STATUTEM, uchwałami

i wytycznymi.

 

§5

 1.  Godłem Związku jest kotwica, której trzon stanowi herb Opola, w górnej części umieszczone są litery OOZŻ.

 2. Związek używa bandery PZŻ którą stanowi flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z umieszczonymi, pośrodku białego pasa

     godłem państwowym, oraz w górnym rogu przy drzewcu, godłem Związku koloru szafirowego.

 3.  Proporzec Związku stanowi trójkąt z godłem Związku koloru szafirowego.

 4.  Odznaką Związku jest miniatura proporca.

 5.  Posługiwanie się godłem, banderą, proporcem i odznaką jest  zastrzeżone dla członków Związku i osób fizycznych w nim stowarzyszonych.

 6.  Związek używa pieczęci okrągłej z godłem Związku w środku i napisem w otoku „Opolski Okręgowy Związek Żeglarski”.

 

§6

Związek jest organizacją samorządną i opiera swoją działalność na pracy społecznej osób w nim stowarzyszonych.

 

 

Rozdział 2

 

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§7

Celem Związku jest  z r z e s z a n i e  klubów i stowarzyszeń żeglarskich z terenu województwa opolskiego i ościennych, 

p o p i e r a n i e  rozwoju żeglarstwa we wszystkich jego formach,  r e p r e z e n t o w a n i e  interesów stowarzyszonych w nim osób.

 

§8

Związek, z zachowaniem obowiązujących praw i przepisów, dla osiągnięcia swych celów:

 

1. popularyzuje dobre obyczaje żeglarskie,

2. ustala związkowy kalendarz imprez,

3. prowadzi szkolenia oraz doskonalenie sportowych i technicznych kadr żeglarskich,

4. prowadzi szkolenia żeglarskie, organizuje regaty, obozy, pokazy, kursy, odczyty itp. przyczyniające się do realizacji celów Związku,

5. wydaje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6. popiera wszelkie formy działalności kulturalnej związanej z żeglarstwem,

7. szczególnie troszczy się i popiera rozwój żeglarstwa wśród młodzieży,

8. prowadzi statystykę działalności żeglarskiej i analizuje jej wyniki,

9. ułatwia organizowanie nowych stowarzyszeń żeglarskich,

10. prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

11. rozstrzyga spory wniesione pomiędzy zrzeszonymi stowarzyszeniami oraz jednostkami organizacyjnymi Związku,

12. organizuje i prowadzi sportowe współzawodnictwo w dziedzinie żeglarstwa,

13. stosuje inne środki zmierzające do rozwoju i bezpiecznego uprawiania żeglarstwa.

 

 

Rozdział 3

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§9

Członkowie Związku dzielą się na:

 1/ zwyczajnych

 2/ wspierających

 3/ honorowych.

§10

 1.  Członkami zwyczajnymi są zrzeszone w OOZŻ kluby i sekcje żeglarskie. Pełne członkostwo przysługuje po rocznym stażu

 2.  Członkami wspierającymi mogą być inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w dziedzinie żeglarstwa.

 3.  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Związku lub rozwoju polskiego żeglarstwa.

 4.  Osoby fizyczne będące członkami stowarzyszeń o których mowa w ust. 1 i 2 są uważane za stowarzyszone w Związku.

 5.  Statuty członków o których mowa w ust. 1 i 2 nie mogą być sprzeczne ze Statutem Związku.

 

§11

 1.  Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem, na podstawie pisemnego zgłoszenia i po opłaceniu wpisowego.

 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem, na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego deklarację

     rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego Związkowi i po podpisaniu porozumienia określającego zakres współdziałania.

 3. Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu, wojewódzkie zgromadzenie delegatów członków Związku, zwane dalej Sejmikiem.

 

§12

 1.  Członkom zwyczajnym przysługuje prawo do:

 1/  delegowania na Sejmik – z głosem stanowiącym swych delegatów, w liczbie określonej przez klucz wyborczy ustalany każdorazowo

       przez Zarząd,

 2/  delegowania na Sejmik – z głosem doradczym jednego przedstawiciela,

 3/  zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku,

 4/  otrzymywania informacji o sytuacji w Związku, jego pracach i podejmowanych decyzjach przez jego władze, 

 5/  korzystania z pomocy i porad Związku, jego organów pomocniczych oraz w zakresie ustalonym przez Zarząd ze świadczeń

      Biura Związku,

 6/  brania udziału w organizowanych przez Związek imprezach żeglarskich ,

 

2. Członkom wspierającym przysługuje prawo do:

1/  delegowania na Sejmik – z głosem stanowiącym – jednego delegata,

 2/  delegowania na Sejmik – z głosem doradczym – jednego przedstawiciela,

 3/  korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 3-6.

 

  3.  Członkom honorowym przysługuje prawo do:

 1/  uczestniczenia – o ile nie są delegatami na Sejmik – w jego obradach z głosem doradczym,

 2/  biernego prawa wyborczego do władz Związku,

 3/  korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 3-6,

 

 4.  Osobom stowarzyszonym w Związku przysługuje bierne prawo wyborcze do jego władz.

 

§13

Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:

 1/  aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Związku,

 2/  przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku,

 3/  przestrzegania w swej działalności dobrych zwyczajów żeglarskich,

 4/  regularnego opłacania składek na rzecz Związku, oraz wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Związku.

 

§14

Członkostwo zwyczajne lub wspierające ustaje w przypadku:

 1/  rozwiązania się Związku,

 2/  likwidacji stowarzyszenia lub wyrejestrowania działalności osoby prawnej,

 3/  zadeklarowania na piśmie wystąpienia ze Związku,

 4/ wykluczenia z listy członków Związku uchwałą Sejmiku, podjętą na podstawie wniosku Zarządu, w przypadku nie wywiązywania się

      z obowiązków wymienionych w §13 pkt.1-3,

 5/  skreślenia z listy członków Związku uchwałą Prezydium w przypadku nie wywiązywania się przez okres 1 (jednego) roku

      z obowiązków wymienionych w § 13 pkt. 4, po uprzednim ostrzeżeniu dokonanym z minimum półrocznym wyprzedzeniem.

 

Rozdział 4

 

WŁADZE ZWIĄZKU

 

§15

1.  Władzami Związku są:

 1/  Sejmik,

 2/  Zarząd,

 3/  Komisja Rewizyjna,

 

2. Kandydatury do władz Związku mają prawo zgłaszać, z uwzględnieniem zasad określonych przez Zarząd, wszyscy członkowie Związku

    i wszyscy delegaci na Sejmik.

 

 3.  Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

 4.  Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów.

 

5. Dla ważności uchwał władz Związku wymienionych w § 15 ust. 1 wymagane jest uczestnictwo w ich podejmowaniu co najmniej 1/2 ogólnej

    liczby osób uprawnionych do głosowania, w tym przewodniczącego danego organu władzy lub jego zastępcy.

 

§16

1. Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem więcej niż jednej z władz wymienionych w  § 15, ust. 1 pkt. 2-3. 

 

 2.  Członkowie władz Związku, o których mowa w ust. 1:

 1/  nie mogą być w czasie swej kadencji zatrudnieni przez Związek lub jego agendy na podstawie umowy o pracę - dopuszcza się

      jedynie zatrudnienie jednego urzędującego członka  Zarządu.

 2/  w przypadku nie uczestniczenia czynnego w pracach danego organu Związku przez okres co najmniej 6 miesięcy, mogą być odwołani

      z pełnionej funkcji przez organ władzy Związku, którego członkiem jest dana osoba. Uchwała w tej sprawie podejmowana

      jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

 3/  nie mogą - w okresie pełnienia funkcji we władzach Związku - pełnić innych funkcji ani prowadzić innej działalności,

      jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności z obowiązkami tych osób albo mogło wywołać uzasadnione podejrzenia o ich stronniczość

      lub interesowność.

 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, pkt. 3, nie dotyczy osób wyznaczonych do pełnienia tych funkcji jako przedstawicieli interesów  Związku.

 

 4.  Do władz Związku następnej kadencji nie mogą kandydować osoby, będące uprzednio członkami władz, o których mowa w § 15, ust. 1,

      pkt. 2-3, które nie uzyskały absolutorium lub których działalność nie została przez Sejmik oceniona pozytywnie.

 

S e j m i k

 

§17

 1.  Najwyższą władzą Związku jest Sejmik.

 2.  Sejmiki zwoływane są przez Zarząd i mogą być zwyczajne sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne.

 3.  Sejmiki zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zwoływane są co 4 (cztery) lata.

 4.  Sejmiki zwyczajne sprawozdawcze zwoływane są co roku w I kwartale i dotyczą roku poprzedniego.

 5 Sejmik nadzwyczajny może odbywać się w dowolnym czasie i winien być zwołany na podstawie:

 1/  uchwały poprzedniego Sejmiku,

 2/  uchwały Zarządu,

 3/  wniosku Komisji Rewizyjnej,

 4/  wniosku zgłoszonego na piśmie przez co najmniej 1/5 delegatów mających prawo do uczestniczenia w Sejmiku z głosem stanowiącym.

 6 Uchwała lub wniosek w sprawie zwołania Sejmiku nadzwyczajnego winny zawierać wykaz spraw, które mają być na nim rozpatrywane.

 7 Sejmik nadzwyczajny rozpatruje sprawy, dla których został zwołany i powinien odbyć się w terminie określonym w uchwale, o której mowa

      w ust. 5, albo przed upływem 3 (trzech) miesięcy od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3 lub  4.

 8 Tryb i sposób obradowania Sejmiku określa regulamin obrad uchwalony przez Sejmik.

 9. Termin, miejsce, projekt regulaminu obrad i proponowany porządek obrad Sejmiku powinien być podany delegatom na piśmie lub

     drogą elektroniczną, nie później niż na 30 dni przed terminem Sejmiku.

 

§18

 1.  W Sejmikach zwyczajnych sprawozdawczo-wyborczych biorą udział:

 1/ z głosem stanowiącym:

a)  delegaci członków zwyczajnych,

b)  delegaci członków wspierających,

 2/ z głosem doradczym:

       a)    przedstawiciele członków zwyczajnych,

b)  przedstawiciele członków wspierających,

c)  członkowie władz Związku i członkowie honorowi, o ile nie są delegatami,

d)  goście zaproszeni przez Sejmik lub przez Zarząd.

 

  2. Podstawą do ustalenia norm przedstawicielstwa członków zwyczajnych w składzie delegatów na Sejmik jest brak zobowiązań

      klubów desygnujących wobec OOZŻ .

 

 3. W sejmikach nadzwyczajnych biorą udział delegaci wybrani i desygnowani na ostatni Sejmik sprawozdawczo-wyborczy lub nowo wybrani

     i desygnowani. Decyzje w tej sprawie podejmują  członkowie zwyczajni Związku oraz członkowie wspierający Związku zgodnie

     ze swymi statutami.

 

§19

Do kompetencji Sejmiku należy w szczególności:

 1/  uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku,

 2/  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań oraz ocenianie działalności władz Związku jako całości lub poszczególnych ich członków,

 3/  podejmowanie – po rozpatrzeniu sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej – uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

 5/  wybór członków Zarządu,

 6/  wybór członków Komisji Rewizyjnej ,

 7/  uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał w sprawie jego zmiany,

 8/  nadawanie godności członka honorowego Związku,

 9/  uchwalanie wysokości składek członkowskich,

10/  podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Związku,

11/  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

12/  podejmowania – na podstawie wniosku Zarządu – uchwał w sprawach skreślenia z listy członków Związku w przypadkach określonych

       w § 14 pkt. 4,

13/ podejmowanie uchwał w sprawach w których Statut nie określa właściwości innych władz Związku,

14/  podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych przez władze i członków Związku oraz delegatów na Sejmik.

 

Zarząd

 

§20

1.Zarząd składa się z 5-7 osób, wybranych przez Sejmik w dwuetapowym tajnym głosowaniu:

· pierwszy etap - wybór Prezesa OOZŻ

· drugi etap - wybór pozostałych członków Zarządu OOZŻ

2.Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu konstytuuje się.

 

§21

 1.  Zarząd programuje pracę Związku między Sejmikami, kierując się Statutem, uchwałami Sejmików.

 2.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż 6 (sześć) razy w roku.

 

§22

Do zakresu działania Zarządu  należy:

 1/  realizowanie statutowych celów Związku,

 2/  realizowanie uchwał Sejmiku,

 3/  kierowanie bieżącą działalnością Związku,

 4/  zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,

 5/  podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków na działalność statutową,

 6 podejmowanie uchwał w sprawie sposobu realizacji uchwał i wniosków sejmikowych,

 7 wnioskowanie do Sejmiku o nadanie godności członka honorowego,

 8 nadawanie odznaczeń związkowych i wnioskowanie o inne odznaczenia,

 9 podejmowanie decyzji o przyjmowaniu członków  wspierających,

10/ powoływanie i rozwiązywanie komisji: szkolenia, technicznej i organizacyjno-prawnej oraz w miarę potrzeby innych

      komisji problemowych, a także zatwierdzanie ich regulaminów oraz określanie kierunków ich działania,

11 podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Związku w innych organizacjach,

12 zwoływanie Sejmików Związku, ustalanie kluczy wyborczych,

13 podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków Związku w przypadkach o których mowa w § 14 pkt. 2, 3 i 5,

14 nakładanie na członków Związku kar organizacyjnych w postaci upomnienia lub zawieszenia w prawach członka,

15 rozpatrywanie problemów nurtujących członków Związku i osoby w nim stowarzyszone.

 

§23

 

Prezes lub jeden z wiceprezesów, zwołuje posiedzenia Zarządu, przewodniczy ich obradom i kieruje ich pracą.

 

§24

Członkowie Zarządu będący przewodniczącymi komisji Związku kierują pracami tych komisji, zwołują ich posiedzenia i referują

ich zagadnienia na posiedzeniach Zarządu.

§25

 1.  Obsługę czynności biurowych, technicznych i finansowych Związku realizuje Biuro Związku, zwane dalej Biurem.

 2.  Regulamin Biura oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności jego pracowników określa Zarząd.

 

§26

 1.  Związek na zewnątrz reprezentuje prezes lub inny delegowany przez niego członek Zarządu.

 2.  Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych związku wymagane jest współdziałanie prezesa

      lub wiceprezesa oraz upoważnionego członka zarządu związku.

 3 Zarząd może - w określonym zakresie - upoważnić do wykonywania czynności pracownika Biura.

 

Komisja Rewizyjna

 

§27

 1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Sejmik w głosowaniu tajnym.

 2.  Komisja Rewizyjna, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego.

 3.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.

 

§28

   Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1/  kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Związku pod względem celowości, rzetelności

      i gospodarności,

 2/  kontrolowanie działalności członków  Związku w zakresie wykonywanych przez nich zadań zleconych przez Związek,

      oraz współdziałanie z ich komisjami rewizyjnymi.

§29

 1.  Dla wykonania swych zadań Komisja Rewizyjna jest upoważniona do:

 1/  żądania niezbędnych wyjaśnień i okazania dokumentów od  Zarządu, pracownika Biura i poszczególnych komórek

      organizacyjnych (komisji) Związku,

 2/  zwracania się do władz rządowych i samorządowych oraz organów administracji i kontroli o informacje niezbędne

      dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli i opracowania ich wyniku.

§30

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:

 1/  informowania Zarządu o wynikach kontroli i stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszania wniosków i zaleceń pokontrolnych

     dotyczących usunięcia uchybień,

 2/  składania Sejmikowi sprawozdań ze swej działalności i przedstawiania ocen całokształtu działalności Zarządu,

 3/ przedstawiania Sejmikowi wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz oceny jego pracy jako całości lub

     poszczególnych jego członków.

§31

Zarząd ma prawo zwracać się do Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli we wskazanym zakresie.

 

§32

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu

oraz poszczególnych jego agend z głosem doradczym.

 

Uzupełnienie składu władz Związku

 

§33

 1.  W przypadku powstania vacatu w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym,

      że liczba członków dokooptowanych do danej władzy nie może być większa od 1/3 składu (w zaokrągleniu w górę).

      O powstaniu vacatu, w  ich składzie, orzekają odpowiednio powyższe władze.

 2.  Przy kooptacji powinny być w pierwszym rzędzie brane pod uwagę osoby, które podczas wyborów do danego organu władzy

      lub na dane stanowisko uzyskały liczbę głosów większą od 1/4 ogólnej liczby ważnie oddanych głosów.

 3. Osoby pochodzące z kooptacji nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego danego organu władzy. W przypadku wygaśnięcia

     mandatu przewodniczącego danego organu władzy jego obowiązki pełni zastępca.

 4. Ubycie ze składu władz Związku o których mowa w ust. 1 liczby członków większej od 1/3 powoduje obowiązek zwołania

     przez Zarząd nadzwyczajnego Sejmiku w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 5.  Sejmik o którym mowa w ust. 4 wybiera nowych członków na wszystkie miejsca zwolnione przez osoby wybrane uprzednio,

     co oznacza, iż miejsca obsadzone w drodze kooptacji zostają również objęte wyborami.

 

 

Rozdział 5

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

 

§34

 1.  Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe i fundusze.

 2.  Na fundusze Związku składają się:

 1/  składki członkowskie,

 2/  darowizny i dotacje,

 3/  wpływy z działalności prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń,

 4/   inne wpływy.

 3.  Postanowienia Zarządu  zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego przekraczające udzielone przez Sejmik upoważnienia,

      wymagają akceptacji Sejmiku.

  

Rozdział 6

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU

 

§35

 1.  Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Sejmik większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności

      co najmniej 1/2 liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

 2.  Wnioski w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw

       w zawiadomieniu o Sejmiku.

 3.  Uchwała o likwidacji Związku określi sposób jej realizacji oraz przeznaczenie majątku Związku.